Basisonderwijs

Basisonderwijs

Cito toets groep 4 oefenen

Alles over groep 4

Website van juf van groep 4

Cito groep 4

Link toevoegen

Websites

Tweet Cito

www.meestercornelius.nl

www.meesterfred.nl

Over-blog.com

Link toevoegen

Bibliotheek

Groep 4 en mijn kind

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe zaken. Een precies overzicht van wat kinderen in groep 4 gaan leren delen we graag met je middels dit artikel. We maken onderscheid tussen sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per ontwikkeling vertellen we kort wat een leerling in dit jaar allemaal moeten kunnen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We sluiten af met de vraag hoe je je kind het beste kunt helpen als het eenmaal in groep 4 zit.

Sociale vakken en algemene kennis

Zoals gezegd onderscheiden we sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op deze twee gebieden gaan ontwikkelen. Het sociale aspect kenmerkt zich door het willen afspreken met vriendjes en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer over de wereld om hen heen willen weten en openstaan voor nieuwe ontdekkingen. Wat dat betreft zijn de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die zich richten op het opdoen van kennis, vaardigheden en strategieën voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Vakken op sociaal gebied

Samenspelen, meetellen, gezien worden en vormgeven aan de eigen persoon zijn slechts enkele van de punten die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 flink bezig. Kinderen leren tijdens lessen in sociale vaardigheden hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de handleiding die de leerkracht hiervoor gebruikt duiken de kinderen de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Op die manier worden leerlingen van groep 4 zelfverzekerder en hebben ze meer vertrouwen in zichzelf, anderen en hun omgeving. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Algemene ontwikkeling

Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die meespelen als we spreken over de algemene vorming van kinderen. In groep 4 komen al deze vakken aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgend jaar komt. Deze leerlijnen op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, verkeer en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 begeleid dankzij methodes die kinderen uitdagen om zelf na te denken, samen te werken met anderen, meningen te geven en te onderbouwen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het leven van alledag.

Toetsen van Cito en de methode

Om te bepalen of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op algemeen vlak worden er toetsen afgenomen. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. Methodetoetsen worden afgenomen op korte termijn en geven een beeld van de lesstof die nog maar kort geleden behandeld is. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind in een half jaar geleerd heeft. Cito-toetsen in groep 4 vinden twee keer per jaar plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is vaak belangrijker voor de verdere loopbaan op school.

 Ondersteuning bieden

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat als ouder het beste aan zonder de zelfstandigheid van je kind te verwaarlozen? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als aan betrokkenheid van ouders en zullen zelf ook om hulp vragen als ze die nodig hebben. Daarom is het als ouder vooral verstandig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder met je kind gaat. Huiswerk kun je het beste door je kind zelf laten maken, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te ontdekken of van een gemaakte fout te leren.

Youtube kanaal van Cito in groep 4

Link toevoegen

Info voor ouders

Alles over basisonderwijs

Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij/ zij binnenkort naar de basisschool? In dat geval is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met behulp van dit artikel informeren we je uitgebreid over zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw hoofdstuk beginnen met je kleuter. In dit artikel hebben we het over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kunt ondernemen wanneer je kind niet goed mee kan komen.

 Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. Vier is een mooie leeftijd om te starten met leren. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De wettelijke leerplicht geldt pas als een kind 5 wordt. Dan gaat een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leer dan al snel spelen en omgaan met andere kinderen en wordt tevens goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de school beslissen om het meer uit te bouwen en een leerling nog ‘s middags thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

 Basisonderwijs

Wat de naam basisschool al zegt leggen kinderen de basis. Deze basis overlapt tal van gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, bewegingsonderwijs, zicht op media, programmeren en verkeer. Dat zijn veel vakken, maar er is een opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een belangrijke plek in gaan nemen. Het rekenen begint met kleine cijfers en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen zich volgens plan ontwikkelen. Een aantal vakken vinden elke dag plaats, waaronder rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de agenda.

 Leerlingvolgsysteem en toetsen

Om de ontwikkeling te volgen worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en LVS-toetsen. Methodetoetsen vinden direct plaats na de behandeling van een thema in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan. Ook al zijn methodetoetsen belangrijk, toch worden alleen de Cito-scores gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Deze toetsen gaan immers over de doorgaande leerlijn, zijn onafhankelijk van methodes en goed te begrijpen door de docent. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of een complete groep verder te helpen.

 Aangepast onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de normale basisschool. Dat kan komen door een achterstand in het leren, maar ook door verkeerd gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo worden verwezen. De basisschool moet wel aantonen alles te hebben gedaan om een kind passend onderwijs te bieden. Het kan echter zijn dat een kind niet begeleid kan worden en door deskundigen verwezen wordt. Vaak is dat geen leuke gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) heel goed in kan schatten wat een kind met behoeften moet hebben en daarop in kan zetten.

 Meer info

Hoewel we in Nederland onderwijs geven dat sterk is georganiseerd, is er vaak ook veel niet duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie. Vergeet echter niet om ook zelf langs te gaan bij de school van je kinderen of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de regering opgesteld, maar elke school kan daar zelf invulling aan geven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen profielen en achtergronden. Een afspraak op school maak je zo en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Info over de Cito-toets van groep 4

Handige website

Over rekenproblemen

Google.nl

Sneller leren lezen?

Cito trainen groep 4

Jouwweb

Link toevoegen

Informatie

Cito oefenboeken groep 4

Mijn kind gaat naar school

Citotoets groep 4

Link toevoegen

Nieuws

Eindelijk naar groep 4!

Alles over Cito in groep 4

Foto

Link toevoegen

Documenten

Telegraph

Notitie

Link toevoegen

Blogs

Alles over de Cito-toets in groep 4

Blog over groep 4

Link toevoegen

Cito

Scoren op Cito-toetsen

 Kinderen in groep 4 maken tweemaal per jaar de Cito-toets. De eerste toets is in januari , de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu belangrijk om als ouder of opvoeder over de Cito-toets van groep 4 te weten. In dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Zo bent u geïnformeerd.

 Welke toetsen worden er afgenomen?

 Om te beginnen zijn dit de Cito’s die in groep 4 worden afgenomen: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De kinderen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 aan bod komt. Dat betekent onder meer: rekenen met tientallen en tot en met de honderd, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Op het gebied van spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categoriewoorden als werkwoorden. Het onderdeel woordenschat wordt getest middels de woorden die kinderen in groep 4 moeten begrijpen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 voorbij en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

 Belang

 Wat is de reden dat de basisschool de Cito-toetsen af? Wat is zo zinvol aan de scores van kinderen? De basisschool doet er alles aan om de leerlijn van kinderen in kaart te brengen. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen genoeg en naar verwachting groeien. Zo niet, dan kan er een plan worden gemaakt om het kind te helpen. Ook is de Cito-toets van belang voor de overstap van de basisschool richting het voortgezet onderwijs. De score telt dan ook mee.

 Voorbereiden

 Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen goed voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud van de toetsen komt aan bod in de reguliere lessen. Je kunt dus stellen dat leerlingen vanzelf worden voorbereid op de Cito-toetsen. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen verschillen van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan op de methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Daar zijn goede oefenboeken voor nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om kinderen optimaal voor te bereiden op de Cito M4 en E4.

 Cito-toets thuis oefenen

 Educatieve uitgeverij Educazione heeft drie oefenboeken ontworpen voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen voorbereid op alle Cito-toetsen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 beslaat het meest complete boek en is een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per boek bieden de oefenboeken van Educazione volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind voor te bereiden. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles ruimschoots aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze website.
 
Conclusie

 Zodra je kind in groep 4 zit worden twee belangrijke toetsen afgenomen: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn van cruciaal belang omdat ze de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken de scores om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de oefenboeken komen alle onderdelen uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van het 4e jaar op de basisschool.

Cito M4 oefenen?

Cito E4 oefenen

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 24-02-2021

Link toevoegen