Bibliotheek

Bibliotheek

Groep 4 en mijn kind

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe zaken. Een precies overzicht van wat kinderen in groep 4 gaan leren delen we graag met je middels dit artikel. We maken onderscheid tussen sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per ontwikkeling vertellen we kort wat een leerling in dit jaar allemaal moeten kunnen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We sluiten af met de vraag hoe je je kind het beste kunt helpen als het eenmaal in groep 4 zit.

Sociale vakken en algemene kennis

Zoals gezegd onderscheiden we sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op deze twee gebieden gaan ontwikkelen. Het sociale aspect kenmerkt zich door het willen afspreken met vriendjes en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer over de wereld om hen heen willen weten en openstaan voor nieuwe ontdekkingen. Wat dat betreft zijn de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die zich richten op het opdoen van kennis, vaardigheden en strategieën voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Vakken op sociaal gebied

Samenspelen, meetellen, gezien worden en vormgeven aan de eigen persoon zijn slechts enkele van de punten die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 flink bezig. Kinderen leren tijdens lessen in sociale vaardigheden hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de handleiding die de leerkracht hiervoor gebruikt duiken de kinderen de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Op die manier worden leerlingen van groep 4 zelfverzekerder en hebben ze meer vertrouwen in zichzelf, anderen en hun omgeving. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Algemene ontwikkeling

Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die meespelen als we spreken over de algemene vorming van kinderen. In groep 4 komen al deze vakken aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgend jaar komt. Deze leerlijnen op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, verkeer en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 begeleid dankzij methodes die kinderen uitdagen om zelf na te denken, samen te werken met anderen, meningen te geven en te onderbouwen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het leven van alledag.

Toetsen van Cito en de methode

Om te bepalen of kinderen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op algemeen vlak worden er toetsen afgenomen. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. Methodetoetsen worden afgenomen op korte termijn en geven een beeld van de lesstof die nog maar kort geleden behandeld is. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind in een half jaar geleerd heeft. Cito-toetsen in groep 4 vinden twee keer per jaar plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is vaak belangrijker voor de verdere loopbaan op school.

 Ondersteuning bieden

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat als ouder het beste aan zonder de zelfstandigheid van je kind te verwaarlozen? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als aan betrokkenheid van ouders en zullen zelf ook om hulp vragen als ze die nodig hebben. Daarom is het als ouder vooral verstandig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder met je kind gaat. Huiswerk kun je het beste door je kind zelf laten maken, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te ontdekken of van een gemaakte fout te leren.

Youtube kanaal van Cito in groep 4

Link toevoegen

Link toevoegen